Skip links

Protección de datos

En cumprimento do Regulamento 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección de datos das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación deses datos e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, informámoslle de que:

Responsable Identidade:

Puertas Afuera Comunicación Ambiental e Cultural, S.L.
NIF: B70358437
Dirección postal: Lugar do Aguiuncho 1, 15145 Laracha, A Coruña
Teléfono: 981903834
Correo electrónico: puertasafuera@puertasafuera.es

Finalidade do tratamento

A finalidade do tratamento é fundamentalmente a atención as persoas usuarias (comerciantes e público en xeral) que se adscriban ao concurso e actividades ofrecidas nesta web (www.samaincoruna.gal) conforme ao contrato subscrito co noso cliente (Área de Comercio, Mercados e Barrios, Concello da Coruña). En concreto, tratamos datos persoais para xestionar:
• As consultas e solicitudes recibidas de comerciantes que concorran ao concurso de escaparatismo 2020 e a súa alta na base de datos como persoas participantes.
• As altas de persoas usuarias que desexen participar na votación ao mellor escaparate, a fin de comunicarnos con ela, de ser gañadora dun dos premios.
• A base de datos de persoas participantes nos talleres para nenos, coa finalidade de poñernos en contacto para indicar calquera incidencia, tanto no proceso de inscrición como no curso da realización dos talleres.

Lexitimación

A base legal do tratamento dos datos persoais será:
– No caso de xestión de consultas e solicitudes, o tratamento basearase no consentimento da persoa interesada, así como o interese lexítimo da empresa para atender aos requirimentos de información que se lle realicen.
– No caso da xestión de actividades e servizos, o tratamento xustificarase pola execución do contrato subscrito e, no caso de que dita xestión poida implicar a terceiros, no consentimento da persoa interesada.

Destinatarios

Os datos de identificación solicitados poderán ser cedidos á Área de Comercio, Mercados e Barrios, Concello da Coruña, por conta do cal prestamos este servizo.

Prazo de conservación

Os datos conservaranse:
– No caso de xestión de consultas e solicitudes, os datos conservaranse ata a resolución da súa solicitude de información.
– No caso da xestión de actividades e servizos, os datos conservaranse ata o fin da actividade ou contrato, así como, no seu caso, do período de garantía ou prórroga que puidese establecerse. Sen prexuízo do anterior, no caso de exercicio de reclamacións ou de accións xudiciais de calquera tipo, así como no caso de que a normativa aplicable así o estableza, os datos poderán conservarse durante máis tempo do indicado nos apartados anteriores.

Dereitos das persoas interesadas

Informámoslle de que poderá exercer os seguintes dereitos:
a) dereito de acceso aos seus datos persoais para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;
b) dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;
c) dereito de supresión dos seus datos persoais, cando isto sexa posible;
d) dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, nese caso, poderemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións;
e) dereito á portabilidad dos seus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas máis arriba sexa a relación contractual ou o consentimento;
f) dereito de oposición ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas máis arriba sexa o interese lexítimo. Para estes efectos, deixaremos de tratar os seus datos salvo que teñamos un interese lexítimo imperioso ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
g) dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento. Poderá exercitar os seus dereitos en calquera momento e de forma gratuíta dirixindo un correo electrónico a puertasafuera@puertasafuera.es indicando o dereito que desexa exercitar e achegando copia do seu D.N.I. ou documento equivalente. Así mesmo, informámoslle de que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que se cometeu unha infracción da lexislación en materia de protección de datos respecto ao tratamento dos seus datos persoais.

Menores de idade

Os/As menores de idade non poderán usar os servizos dispoñibles a través da Web sen a previa autorización do pai/nai, titores/as ou representantes legais, que serán as únicas persoas responsables de todos os actos realizados a través da Web polos/as menores ao seu cargo, incluíndo cubrir os formularios cos datos persoais de devanditos menores e marcar, no seu caso, das casas que os acompañan.

gl_ESGalego