Skip links

Aviso Legal

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, expóñense a continuación os seguintes datos: a empresa titular de dominio web é Puertas Afuera Comunicación Ambiental y Cultural, S.L. (en adiante Puertas Afuera), con domicilio para estes efectos en Lugar do Aguiuncho 1, 15145 Lestón-Laracha (A Coruña); número de C.I.F.: B70358437; rexistrada no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 3.476, Sección Xeral, folio 140, folla C-49.713, inscrición 2ª. Correo electrónico de contacto: puertasafuera@puertasafuera.es.

USUARIOS

O acceso e/ou uso deste portal de Puertas Afuera atribúe a condición de PERSOA USUARIA, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

USO DO PORTAL

www.samaincoruna.gal proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a Puertas Afuera ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. A PERSOA USUARIA asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro a PERSOA USUARIA será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, a PERSOA USUARIA pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. A PERSOA USUARIA comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de chat, foros de discusión ou grupos de noticias) que Puertas Afuera poida ofrecer a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou que atente contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Puertas Afuera, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. Puertas Afuera resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, Puertas Afuera non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación. Xunto a cada formulario de toma de datos de carácter persoal, nos servizos que a PERSOA USUARIA poida solicitar na web www.samaincoruna.gal e o seu correo electrónico info@samaincoruna.gal informaráselle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos así como de presentar unha reclamación ante a AEPD, a finalidade e lexitimación do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros, no seu caso. Así mesmo, Puertas Fóra informa que dá cumprimento á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico e solicitaralle o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico coa finalidade de poñerse en contacto coa PERSOA USUARIA aos fins establecidos nesta web.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Puertas Afuera por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), ou ben dos seus licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Puertas Afuera. A PERSOA USUARIA comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de Puertas Afuera. A PERSOA USUARIA deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de Puertas Afuera.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Puertas Afuera non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

MODIFICACIÓNS

Puertas Afuera resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar,
suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.

LIGAZÓNS

No caso de que se dispuxesen ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios da internet, Puertas Afuera non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso Puertas Afuera asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

DEREITO DE EXCLUSIÓN

Puertas Afuera resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

XENERALIDADES

Puertas Afuera perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

Puertas Afuera poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre Puertas Afora e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade da Coruña.

gl_ESGalego